Visit of residents to SF/2016-07-07

  • K. Mitsumizo, I. Tomonaga